Filmy Seriale
Zaloguj się Załóż konto

Regulamin


Art. 1
Administratorem serwisu www.kinowcy.pl jest Kinowcy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 41, 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 49290, NIP: 321-56-91-221, w skócie Kinowcy.
Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz Kinowcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i baz danych są zastrzeżone na rzecz Kinowcy. Każdy z elementów strony podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.


Art. 2
Korzystanie z Serwisu, utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik, rejestrując się i tworząc Konto, podaje w tym celu dane osobowe. Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje postanowienia, a informacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora.
Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
Korzystanie z witryny internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki.


Art. 3
Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.
Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do:
-przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
-szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich. W przypadku naruszenia, Administrator ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika.


Art.4
Materiały/plakaty, zdjęcia, zwiastuny/umieszczone w Serwisie mogą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i służą wyłącznie do promocji filmu.
Materiały mogą być używane wyłącznie w okresie promocyjnym ustalonym przez Administratora. Administrator może wycofać zgodę na wykorzystanie materiałów.


Art.5
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.


Art. 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a do Użytkowników Zarejestrowanych zostanie przesłany na adres e-mail.
- Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
- Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.